מדיניות פרטיות

פורסם בתאריך 01-01-2014

נערך לאחרונה בתאריך 23-01-2014

מדיניות פרטיות

הגנה על מידע אודות המשתמשים באתר בקנט של חברת .Bekker Y & Co

הגנה על מידע משתמש עבור מוצרי חברה .Bekker Y & Co

1. מצב כללי

1.1. כללים אלה הם מסמך רשמי של חברת.Bekker Y & Co, הממוקם בכתובת: רח. דוד המלך המלך 3 א, חיפה 3424412, ישראל (להלן – המינהל) וקובע את הנוהל לעיבוד והגנה על מידע על אנשים המשתמשים באתר האינטרנט בקנת בקנת ושות 'באינטרנט באמצעות כתובות רשת (שמות דומיין):

beknet.ltd

ובהתייחסו לאתרים הרשמיים של החברה, בקר ושות ' (להלן "משתמשים").

1.2. מטרת הכללים הללו היא להבטיח הגנה נאותה של מידע על משתמשים, כולל הנתונים האישיים שלהם, מגישה וגילוי לא מורשים.

1.3. יחסים הנוגעים לאיסוף, אחסון, הפצה והגנה על מידע אודות משתמשי האתר והמוצרים כפופים לכללים אלה, למסמכים רשמיים אחרים של המינהל ולחוקי ישראל.

1.4. הגרסה הנוכחית של הכללים, שהם מסמך ציבורי, זמינה לכל משתמש אינטרנט על ידי לחיצה על הקישור https://beknet.ltd/privacy-policy בעברית. למינהל יש זכות לתקן כללים אלה. בעת ביצוע שינויים בכללים, המנהל יודיע על כך למשתמשים על ידי הצבת גרסה חדשה של הכללים באתר בכתובת קבועה לא יאוחר מ -01 ימים לפני כניסת השינויים הרלוונטיים לתוקף. גרסאות קודמות של הכללים מאוחסנות בארכיון של תיעוד המינהל.

1.5. כללים אלה פותחו ומשמשים בהתאם לתנאי השימוש באתר ובמוצרים המפורסמים באתר בכתובת https://beknet.ltd/terms בעברית. אם יש סתירות בין כללים אלה לבין מסמכים רשמיים אחרים של המינהל, יחולו כללים אלה.

1.6. על ידי רישום ושימוש באתר, המשתמש מסכים לתנאי כללים אלה.

1.7. במקרה של מחלוקת של המשתמש עם תנאי כללים אלה, השימוש באתר ובמוצרים ייפסק באופן מיידי.

2. תנאי שימוש

2.1. מתן שירותים לשימוש באתר ובמוצרים (להלן – השירותים), המינהל, הפועל באופן סביר ובתום לב, סבור כי המשתמש:

א) יש את כל הזכויות הדרושות כדי לאפשר לו להירשם ולהשתמש באתר ובמוצרים;

ב) מציין מידע אמין על עצמך בסכומים הדרושים לשימוש בשירותים; מכיר את הכללים, מבטא את הסכמתו להם ומניח את הזכויות והחובות המופיעות בהם.

2.2. המינהל אינו מאמת את מהימנות המידע שהתקבל (שנאסף) על משתמשים, למעט במקרים בהם נדרש אימות כאמור כדי למלא את חובות המינהל למשתמש.

3. מטרות עיבוד מידע

המינהל מבצע עיבוד מידע על משתמשים, כולל הנתונים האישיים שלהם, על מנת למלא את חובות המינהל למשתמשים לגבי השימוש באתר ובמוצרים.

4. הרכב מידע על משתמשים

4.1. מידע אישי של משתמשים הנתונים האישיים של המשתמשים כוללים:

4.1.1. מסופק על ידי המשתמשים ואת המינימום הנדרש לרישום באתר והמוצר: שם, שם משפחה, כתובת, מספר טלפון נייד ו / או כתובת דואר אלקטרוני;

4.1.2. מסופק על ידי משתמשים המשתמשים בקטע העריכה של דף הנתונים ו / או הרישום ו / או בדף ההרשמה להזמנה;

4.1.3. נוסף על כך על ידי משתמשים לבקשת המינהל על מנת למלא את התחייבויות המינהל למשתמשים הנובעים מהחוזה למתן שירותים. למינהל יש הזכות, במיוחד, לבקש מהעותק עותק של תעודת הזהות או מסמך אחר המכיל את שם המשתמש, שם המשפחה, התמונה, וכן מידע נוסף, אשר לפי שיקול

דעת המינהל, יהיה הכרחי ומספיק כדי לזהות אותו ולאפשר זאת כהתעללות והפרת זכויותיהם של צדדים שלישיים.

4.2. מידע נוסף על משתמשים שעובדו על ידי הממשל המינהל גם מעבד מידע נוסף על משתמשים, הכולל:

4.2.1. נתונים סטנדרטיים שהתקבלו באופן אוטומטי על ידי השרתים בעת גישה לאתר ולמוצרים ופעולות של המשתמש (כתובת IP של המארח, סוג מערכת ההפעלה של המשתמש, דפי האתר והמוצרים שביקרו אצל המשתמש);

4.2.2. המידע מתקבל באופן אוטומטי בעת גישה לאתר ולמוצרים באמצעות הסימניות (קובצי cookie);

4.2.3. מידע שנוצר על ידי משתמשים באתר ובמוצרים בחלקים הרלוונטיים;

4.2.4. מידע המתקבל כתוצאה מפעולות המשתמש באתר ושימוש במוצרים;

5. עיבוד פרטי משתמש

5.1. עיבוד הנתונים האישיים מבוסס על העקרונות הבאים:

א) הלגיטימיות של המטרות והשיטות לעיבוד נתונים אישיים;

ב) תום לב;

ג) התכתבות המטרות לעיבוד נתונים אישיים למטרות שנקבעו מראש ונטען באיסוף נתונים אישיים וכן לסמכות המינהל;

ד) התכתובת בין מימד וטבע הנתונים האישיים המעובדים, שיטות עיבוד נתונים אישיים לצורך עיבוד נתונים אישיים; ה) אי קבילות של שילוב המאגרים שנוצרו למטרות שאינן תואמות של מסד הנתונים המכיל נתונים אישיים.

5.1.1. תנאי ומטרה של עיבוד נתונים אישי המינהל מבצע את עיבוד הנתונים האישיים של המשתמש על מנת להגשים את ההסכם בין המינהל לבין המשתמש למתן השירותים (סעיף 2.2 לכללים לשימוש באתר ובמוצרים של בקר ושות 'הממוקמים בכתובת  https://beknet.ltd/terms בעברית). בשל חוק " נתונים אישיים", אין צורך בהסכמת המשתמש בנפרד לעיבוד נתוניו האישיים. בשל כך, למינהל יש זכות לעיבוד נתונים אישיים מבלי להודיע לגורם המוסמך להגנה על זכויותיהם של נושאים אישיים.

5.1.2. איסוף נתונים אישיים איסוף הנתונים האישיים של המשתמש מתבצע באתר ובשימוש במוצרים, וכן בעתיד כאשר המשתמש מוסיף מידע נוסף על עצמו באמצעות ערכת האתרים והמוצרים. נתונים אישיים שנקבעו בסעיף 4.1.1. כללים אלה מסופקים על ידי המשתמש והם המינימום הדרוש לרישום. נתונים אישיים שנקבעו בסעיף 4.1.2. של כללים אלה מסופקים בנוסף על ידי המשתמש ביוזמתם באמצעות הכלים המתאימים של האתר והמוצרים.

5.1.3. אחסון ושימוש בנתונים אישיים הנתונים האישיים של המשתמשים מאוחסנים אך ורק בתקשורת האלקטרונית ומעובדים באמצעות מערכות אוטומטיות, למעט כאשר יש צורך בעיבוד ידני של נתונים אישיים בקשר עם יישום דרישות החוק.

5.1.4. העברת נתונים אישיים נתונים אישיים של משתמשים אינם מועברים לצד שלישי כלשהו, למעט במקרים המסופקים ישירות על ידי כללים אלה. בעת ציון המשתמש או בהסכמת המשתמש, ניתן להעביר את הנתונים האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, בכפוף לקבלתם על ידי צדדים שלישיים אלה של התחייבויות על מנת להבטיח את סודיות המידע שהתקבל. מתן נתונים אישיים למשתמשים לפי בקשת גופים ממלכתיים (ממשלות מקומיות) מתבצע באופן הקבוע בחוק.

5.1.5. השמדת הרס נתונים אישיים הנתונים האישיים של המשתמש, כמו גם הנתונים הקשורים אליו, מאוחסנים לצמיתות ולא יושמדו. בקר ושות ' מאחסן אותם לצמיתות באמצעי התקשורת האלקטרוניים (ובמקרים מסוימים). הסרה והשמדה של כל נתוני המשתמש ניתנת לביצוע רק במקרים של כתובת רשמית של רשויות המדינה הרלוונטיות, בהתאם לדיני ישראל וכללי הדיווח הכספי של החברה, בקר ושות '

6. זכויות וחובות של משתמשים

6.1. משתמשים רשאים:

6.1.1. לבצע גישה חופשית וחופשית למידע על עצמך על ידי העלאת הדף האישי שלך באתר ובמערכות הרישוי וההרשמה תוך שימוש בכניסה ובסיסמה ו / או שקיבלת את מפתח רישיון המוצר;

6.1.2. לבצע באופן עצמאי שינויים ותיקונים למידע על עצמך בדף האישי של המשתמש באתר ובמערכות הרישוי וההרשמה של המוצרים, ובלבד ששינויים ותיקונים אלה מכילים מידע עדכני ואמין ו / או הכרחי לקבלת שירותים רלוונטיים;

6.1.3. מחיקת מידע על עצמך מהדף האישי שלך באתר ובמערכות הרישוי וההרשמה של מוצרים;

6.1.4. על בסיס הבקשה, לקבל מן המינהל מידע הנוגע לעיבוד נתוניו האישיים וההתאמה המקבילה של התחייבויות המינהל.

7. אמצעים להגנה על מידע המשתמש

7.1. המינהל נוקט באמצעים טכניים וארגוניים ומשפטיים כדי להבטיח את ההגנה על הנתונים האישיים של המשתמש מפני גישה בלתי מורשית או מקרית אליהם, הרס, שינוי, חסימה, העתקה, הפצה, וכן מפעולות בלתי חוקיות אחרות.

7.2. כדי לאשר גישה לאתר ולמוצרים, נעשה שימוש בהתחברות (כתובת דואר אלקטרוני או מספר טלפון נייד) וכן סיסמת המשתמש ו / או מפתח רישיון המוצר. המשתמש אחראי לביטחון מידע זה. למשתמש אין זכות להעביר את פרטי הכניסה והסיסמה שלו ו / או את מפתח הרישיון של המוצר לצדדים שלישיים, וכן לנקוט צעדים כדי להבטיח את סודיותם.

7.3. על מנת לספק הגנה אמינה יותר של מידע על משתמשים, המינהל משתמש במערכת של גישה מחייב למספר הטלפון הנייד. כדי ליישם מערכת זו, על המשתמש לספק למנהל את מספר הטלפון הנייד שלו.

7.4. למשתמש יש את הזכות לקבל מידע על המועד שממנו בוצעה הרשאת המכשיר לדף האישי שלו וממנו, המבקש מידע זה מהמנהל.

8. הגבלת השפעת הכללים הכללים הנוכחיים אינם חלים על פעולות ומשאבי אינטרנט של צדדים שלישיים.

9. הפניות משתמשים

9.1. משתמשים רשאים לשלוח את בקשותיהם למינהל, לרבות בקשות לשימוש בנתונים האישיים שלהם, בכתב ל: דוד המלך 3א, חיפה 3424412, ישראל או בצורת מסמך אלקטרוני חתום על ידי חתימה אלקטרונית מתאימה בהתאם למשפט הישראלי, לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: support@bekker.co.il

9.2. הבקשה שנשלחה על ידי המשתמש חייבת להכיל את המידע הבא: מספר מסמך הזהות הראשי של המשתמש. מידע על תאריך הנפקתו של המסמך האמור ועל הגוף המנפיק; מידע המאשר את השתתפות המשתמש ביחסים עם החברה .Bekker Y & Co חתימת המשתמש.

9.3. המינהל מתחייב לבחון ולהעביר את התגובה לבקשה המתקבלת של המשתמש תוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה.

9.4. כל התכתובת שקיבלה המינהל ממשתמשים (שיחות בכתב או בצורה אלקטרונית) מתייחסת למידע של גישה מוגבלת ואינה נחשפת ללא הסכמת המשתמש בכתב. אין להשתמש בנתונים האישיים ובמידע אחר על המשתמש ששלח את הבקשה ללא הסכמתו המיוחדת של המשתמש בכל דרך אחרת מאשר להגיב לנושא הבקשה המתקבלת או במקרים המסופקים על פי דין.

.Bekker Y & Co